BÁO CÁO CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA HỘI LVVN

BÁO CÁO CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 CỦA HỘI LVVN

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỐ:       BC- TĐ/ HLV                                        Độc lập –  Tư do – Hạnh phúc

                                                                           Hà nội, ngày 30/6/2021

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

6 THÁNG ĐẦU NĂM  VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 CỦA HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

 

Kính gửi : Liên minh các HTX Việt Nam ( Cụm trưởng)

Đồng kính gửi : Hôi sinh vật cảnh Việt Nam ( Cụm phó – Cụm Thi đua lĩnh vực

Kinh tế - HĐ TĐ – KT của UBTWWMTTQ VN)

Thực hiện Quy chế TĐ – KT của UBTW MT TQ Việt Nam và Kế hoạch Thi đua – khen thưởng năm 2021 của Cụm Thi đua lĩnh vực Kinh tế ( dưới đâu gọi tắt là Cụm) , Hội làm vườn Việt Nam ( dưới đây gọi tắt là Hội) báo cáo tóm tắt kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Hội như sau:

 1. Kết quả công tác Thi đua, KT 6 tháng đầu năm 2021

           Đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi hoạt động kinh tế– xã hội toàn thế giới cũng như ở nước ta, các cấp hội và hội viên của Hội Làm vườn Việt Nam  đã đoàn kết, nỗ lực rất cao, vượt lên khó khăn thách thức  để vừa phòng, chống dịch, vừa  đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi  “mục tiêu kép” theo chủ trương của Đảng và Chính phủ. Cùng với các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế VAC theo hướng nâng cao chất lượng,  an toàn, hiệu quả, bền vững, Hội cũng tích cực triển khai công tác Thi đua – Khen thưởng trong các cấp hội và hội viên theo Kế hoạch thi đua khen thưởng của Cụm.

 1. Tổ chức triển khai Kế hoạch thi đua :
 2. Ở Trung ương:

   Ngay sau Hội nghị Hội đã ký kết và thực hiện giao ước thi đua với các đơn vị thuộc Cụm thi đua lĩnh vực kinh tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Căn cứ vào Kế hoạch  thi đua chung của Cụm và điều kiện, nội dung hoạt động cụ thể của Hội, Thường trực Hội đã chủ động xây dựng Kế hoạch thi đua – khen thưởng năm 2021 của Hội, gửi lấy ý kiến của tập thể Ban Thường vụ  Hội. Ngày 23/4/2021, tại Hội Nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành Hội (trực tiếp  tại Hà Nội và trực tuyến trong toàn quốc), cùng với một số nội dung quan trọng khác, Hội đã chính thức phát động Kế hoạch Thi đua  - Khen thưởng năm 2021 trong toàn Hội để tuyên truyền, phổ biến đến các cấp hôi, hội viên hưởng ứng thực hiện. Đồng thời, tại Hội nghị này, Ban  chấp hành Hội cùng thảo luận và thông qua, Quy chế Thi đua khen thưởng của Hội nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chủ đề  thi đua năm 2021  của toàn Hội là : “ Thi đua thực hiện phòng chống dịch an toàn và   phát triển kinh tế VAC hiệu quả, bền vững, lập thành tích chào mừng 35 năm thành lập Hội Làm vườn Việt Nam ( 1986- 2021)”.

Nội dung thi đua: Bám sát các nội dung  trong Kế hoạch  thi đua của Cụm , Hội đã cụ thể hóa thành 05 nội dung thi đua gắn với nội dung hoạt động của Hội. Trọng tâm là  tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất để phát triển kinh tế VAC  theo hướng nâng cao chất lượng,  đảm bảo an toàn thực phẩm, gia tăng giá trị và thu nhập,  sử dụng hiệu quả  nguồn tài nguyên để phát triển bền vững.Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình VAC áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến,  hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, đặc biệt  là  nhân rộng các mô hình “ vườn mẫu”, “  trang trại sinh thái kết hợp du lịch”,  “ vườn hữu cơ”, vườn công nghệ 4.0”. Đồng thời tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để nâng cao tính chuyên nghiệp của các chủ vườn, chủ trang trại.   

- Hội đã  công khai Kế hoạch thi đua, Quy chế thi đua, khen thưởng của  của Hội trên trang Web của Hội để các cấp hội và Hội viên nắm rõ thông tin, tự giác thực hiện.

- Thưởng trực Hôi đã kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng của Hôi, phân công cán bộ đầu mối theo dõi, tổng hợp công tác thi đua , khen thưởng của Hội.

-Trong các chuyến đi làm việc với các đơn vị trực thuộc của Hội và các Hội thành viên ở địa phương, cơ sở, Thưởng trực Hội đã  chỉ đạo việc rà soát, xây dụng Quy chế làm việc, Quy chế thi đua khen thưởng và phân công cán bộ đầu mối theo dõi công tác thi đua của đơn vị.

b/Ở các địa phương, cơ sở:

Trên cơ sở Kế hoạch thi đua do Trung ương Hội phát động và các nội dung thi đua do Cấp ủy, Chính quyền , Mặt trận Tổ  quốc VN cấp tỉnh phát động, nhiều  Hội thành  địa phương đã chủ động cụ thể hóa và lồng ghép hoạt động  thi đua vào kế hoạch hoạt động chung năm 2021 của đơn vị; tổ chức phổ biến nội dung thi đua, tiêu chuẩn và Quy chế thi đua- khen thưởng đến các hôi viên. Đặc biệt các Hội thành viên ở phương rất coi trọng các nội dung thi đua về chấp hành quy định phòng chống dịch Covid - 19 của Nhà nước, thi đua làm kinh tế VAC giỏi, xây dựng Nông thôn mới, tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ  môi trường.

Môt số Hội thành viên ở địa phương như: Hà Nôi,  Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp…đã tổ chức hoạt động thi đua – khen thưởng có nề nếp và hiệu quả.   

2.Công tác khen thưởng:

- Năm 2020, Hội Làm vườn Việt nam  được tặng bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thành tích nổi bật trong phong trào thi đua Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021 Hội đồng Thi đua khen  thưởng của Hội  đã xét tặng 01 Cờ thi đua  năm 2020 cho Hội LV & TT Thanh Hóa;  tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 33 cá nhân của  Hội LV các Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh;  tặng Kỉ niệm chương  “ Vì sự nghiệp  phát triển VAC”  cho 23 cá nhân của Hội NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh.

 1. Kết quả các hoạt động  trọng tâm của Hội trong 6 tháng đầu năm 2021
 2. Về xây dựng và phát triển tổ chức Hội:

a/ Ở Trung ương:

- Sau khi được Đại hội khóa VII thông qua, Thường trực Hội tiếp thu ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ về dự thảo Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung).

Ngày 08/2/2021, Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 113/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ (bổ sung, sửa đổi) của Hội Làm vườn Việt Nam.

- Thường trực Hội đã xây dựng và ban hành Chương trình hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam khóa VII ( nhiệm kỳ 2020- 2025); phát hành cuốn “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Làm vườn Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020- 2025) với số lượng 150 cuốn.

- Tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị BCH Hội ngày 23/4/2021 bằng hình thực trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị đã thông qua 4 Quy chế hoạt động của BCH, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế tài chính - tài sản, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra; Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2021 của Hội

- Tiến hành kiện toàn cơ cấu tổ chức của  Thường trực Hội, Văn phòng và các Ban chuyên môn  theo Điều lệ Hội. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chấp hành, Ban Kiểm tra  của Hội. Hội đã chỉ các đơn vị trực thuộc  xây dựng Quy chế hoạt động phù hợp với Điều lệ Hội. Đến nay có 4/9 đơn vị gửi báo cáo, 2/9 đơn vị được phê duyệt Quy chế hoạt động.

 

- Thường trực Hội đã bố trí Đoàn công tác đi khảo sát và  làm việc với  Hội Làm vườn  03 tỉnh Miền núi phía Bác (  Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang) và  các Chi hội huyện Sóc Sơn, Đông Anh  thuộc Hội Làm vườn Hà Nội; tham dự Đại hội Hội Làm vườn TP Hải Phòng và tỉnh Hòa Bình. Chi nhánh  của Hội ở phía Nam cũng đã  thăm, làm việc với 6 Hội thành viên cấp tỉnh vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL.

 

b/ Các hội địa phương:

`         `- Trong điều kiện có nhiều khó khăn , nhưng hầu hết các hội cấp tỉnh vẫn  củng cố tổ chức và duy trì hoạt động. Một số tiến hành Đại hội cấp tỉnh, cấp huyện đúng thời gian của nhiệm kỳ như : Hội Hải Phòng, Hòa Bình,  Hà Giang, Nghệ An…Một số hội tiếp tục vận động phát triển thêm hội viên như : Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng Bình Định, Long An…

          

 1. Về thông tin tuyên tuyền:

a/ Ở Trung ương : công tác thông tin tuyên truyền được cải tiến theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phát huy hiệu quả và thích ứng với điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

-Trang Web của Hội Làm vườn Việt Nam được nâng cấp và  thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động của các cấp Hội;  các chủ trương chính sách mới, các Tiến bộ KHCN ương điển hình, các kinh nghiệm  phát triển VAC. Đặc biệt trang Web của Hội đã liên kết trực tiếp với nhiều trang Web của các đơn vị  của Bộ Nông nghiệp và PTNT như : Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Trồng trọt, Cuc Bảo vệ thưc vật, Cục Chăn nuôi, các Viện nghiên  cứu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Nông thôn ….và một số trang Web của các tổ chức hội liên quan, tạo điều kiện cho người đọc truy cập, tìm kiếm thông tin rất phong phú và thuận tiện. Hiện tại lượng  truy cập bình quân khoảng 2.500 lượt/ ngày.

-  Hội cũng lập  các nhóm  Văn phòng Hội, của  Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội trên ứng dụng Zalo để đảm bảo trao đổi thông tin 2 chiều rất kịp thời và hiệu quả.

- Đặc biệt, Hội đã tổ chức họp Ban chấp hành Hội trên phạm vi toàn quốc bằng hình thức kết hợp giã họp trực tiếp ( đói với các tỉnh miền Bắc ) và trực tuyến đối với các tỉnh miền Nam ) rất thành công, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thời gian và đảm bảo an toàn trong điều kiện chống dịch.

b/ Ở địa phương: nhiều hội cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông như: điện thoại, E- mail,  phát thanh, truyền hình … Một số Hội như  Hà Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định… tiếp tục duy trì xuất bản các Bản tin VAC hoặc  Nghề vườn.

Nội dung tuyên truyền rất đa dạng, phong phú, trọng tâm là là  cuộc bàu cử  Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2025; về công tác phòng chống dịch Covid 19; về các chủ trương chính sách mới, về xây dựng nông thôn mới, về các tiến bộ KHCN , các mô hình , điển hinh làm kinh tế VAC giỏi,  các thông tin về thời tiết, dịch bệnh, thị trường, những vấn đề nóng trong sản xuất, tiêu thụ nông sản ở địa phương…. 

Một số tỉnh phía Nam  tiếp tục phát triển các mô hình : “Câu lạc bộ”,  “Hội quán”  làm vườn  để thu hút hội viên và tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thông tin phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

 

 1. Về đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cho hội viên :

a/Ở Trung ương :

- Hội đã phối hợp với một số đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT để xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, hợp tác liên kết trong phát triển kinh tế VAC cho đội ngũ cán bộ HTX, hội viên Hội làm vườn của một số tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, Miền núi phiá Bắc và Đồng bằng sông cửu Long.

Hiện nay công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình, lựa  chọn giảng viên, tuyển  học viên, chuẩn bị cơ sở vật chất cho các lớp tập huấn đang được triển khai để đảm bảo thực hiện từ đầu tháng 9/2021.

  -  Hội tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai Dự án Khuyến nông trung ương về cải tạo vườn tạp (2019- 2021) tại  6 tỉnh miền núi phía Bắc ( Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ và Hòa Bình). Đến nay đã hoàn thành  khoảng 80% khối lượng công việc của Dự án, đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng kế hoạch và tổng kết Dự án vào cuối năm 2021.

 

            b/ Ở địa phương:

            Các Hội làm vườn  địa phương đã phối hợp với các đơn vị của Ngành Nông nghiệp và PTNT, Sở KHCN, Liên hiệp  Hội KHKT tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội …để huy động nguồn lực tổ chức khoảng 150 lớp tập huấn, thăm quan, hội  thảo đầu bờ … để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và tay nghề cho khoảng 11. 500 lượt hội viên. Bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức về  nông nghiệp và VAC, một số hội như Hà Nội, Hải Phòng,  Bắc Ninh … còn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về luật pháp, về  gia đình - xã hội, về an tàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe …. cho hội viên. Các Hội địa phương cũng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành nông nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng hàng chục, điểm trình diễn kỹ thuật công nghệ mới, các mô hình vườn mẫu, vườn đô thị , vườn hữu cơ, trang trại sinh thái, sản xuất, chế biến các sản phẩm OCOP. Phối hợp tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng phát động…

 

 1. Hoạt động tư vấn, phản biện, phối hợp trong nước và Hợp tác quốc tế

-Trong thời gian qua, Trung ương Hội và các hội thành viên ở địa phương đã  tích cực tham gia góp ý các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tham gia các hội nghị do UBTWW MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam và cá Bộ , Ban, Ngành tổ chức để tư vấn, phản biện các cơ chế chính sách, các đề án, dự án Luật.

-  Với vai trò là thành viên chính thức, Hội cũng tham gia đầy đủ và có trách nhiệm các hoạt động do MTTQ Việt Nam và Liên hiệp các hội KHKT Việt nam chỉ đạo, phát động.

- Thường trực Hội ở Trung ương đã ký kết các Chương trình hợp tác thường xuyên với một  số  cơ quan liên quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT, thảo luận các nội dung hợp tác với Hội Nông dân Việt Nam và một số tổ chức hội, hiệp hội lien quan như : Hội Nông nghiệp Hữu cơ, Hội sinh vật cảnh, Hội  Chăn nuôi, Hội Bảo vệ thực vật ….

- Các hội thành viên ở địa phương cùng tích cực phối hợp với các ngành: Nông nghiệp và PTNT, Khoa học Công nghệ, Công thương, Liên hiệp hội KHKT, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, các cơ quan báo, đài ở địa phương để phối hợp tuyên truyền, huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế VAC hiệu quả. 

- Về hợp tác quốc tế : Hội đã ký  Biên bản Ghi nhở với Tổ chức Nông lâm kết hợp tại Việt Nam ( ICRRAF) Chương trình khung về hợp tác trong lĩnh vực phát triển VAC. Tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác với Mạng lưới Phát triển nguồn nhân lực nông thôn (VietDHRRA) về đào tạo, tăng cường năng lực cho hội viên.

  

 1. Các hoạt động xã hội :

- Hệ thống tổ chức hội từ Trung ương đến địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt cuộc bàu cử Đại biểu Quốc hội khá XV và bàu cứ HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2025. Lãnh đạo Hội ở trung ương và các tỉnh tham gia đầy đủ các phiên họp của UBTWMTTQ Việt Nam  và MTTQ VN các cấp để hiệp thương, giới thiệu nhân sự  ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hôi và HĐND các cấp. 100 % hội viên của Hội đi bàu cử chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn dịch bệnh và Quy chế bàu cử.

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng , Nhà nước về chung tay phòng chống dịch Covid 19, Văn phòng  Hội  ở Trung ương và các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Hội tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Vaccine với tổng số tiền  ủng hộ thông qua Mặt trận  TQ VN các cấp đến hết tháng 6/2021 là 526,7 triệu đồng. Ngoài ra nhiều hội viên của Hội  cũng tham gia nhắn tin ủng hộ  Quỹ phòng chống Covid 19. Nhiều tổ chức hội và hộ viên đã chủ động nhán tin, điện thăm hỏi, động viên các Hội viên  Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang …. trong đợt dịch bùng phát gần đây.

Để góp phần giúp  hội viên các vùng dịch tiêu thụ nông sản, Văn phòng Hội ở Trung ương tạo mục “ Nhịp cầu nông sản “ trên trang Web của Hội để các tổ chức hội và hội viên có thể trực tiếp trao đổi thông tin, kết nối cung cầu các sản phẩm nghề vườn. Các Hội LV tỉnh  Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương… đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể trong  tỉnh để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong khâu tiêu thụ vải và nhiều sản phẩm VAC khác cho hội viên.

 

 

III. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021   

 

1.Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021  của Hội đã được Ban Chấp hành Hội thông qua. Một số  nhiệm vụ chủ yếu là :

- Tuyên truyền, vận động hội viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid 19 của Chính phủ và chính quyền địa phương, đảm bảo an toàn cao nhất cho cán bộ, hội viên và cộng đồng.

-  Tranh thủ tối đa sự  hỗ trợ của Nhà nước,  sự ủng hộ của của các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và sự tham gia của người dân để khắc phục khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế VAC  đạt hiệu quả cao,  bền vững, góp phân thực hiện thăng  lợi mục tiêu kép “ vừa chống dịch, vừa khôi phục và phát triển KT – XH “ theo chủ trương của Chính phủ.

-  Củng cố, phát triển  tổ chức hội theo hướng nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thực tiến sản xuất và của hội viên. Rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng  các tổ chưc, đơn vị trực thuộc Hội để  có phướng án xắp xếp phù hợp tho hướng tinh gọn, hoạt động thực chất, hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới  nội dung và phương pháp làm việc của Hội ở các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  để  nâng cao hiệu quả trong các hoạt động của Hội.

- Tổ chức tốt các lớp tập huấn tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hội các cấp và kỹ năng làm VAC cho hội viên.

 

- Tăng cường đi thực tế, nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của cơ sở và hội viên để phản ánh, đề xuất tháo gỡ kịp thời. Đồng thời phát hiện những nhân tố mới, các điển hình tốt, các kinh nghiệm hay để tổng kết, phổ biến nhân rộng.

- Tiếp tục thưc hiện tốt các chương trình, dự án hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Hội để huy động nguồn lực đầu tư  cho phát triển VAC. Chủ động xây dựng, đề xuất các nội dung, chương tình, dự án hợp tác trong năm 2022 và các năm sau. 

 1. Công tác tư vấn, phản biện xã hội và phối hợp

- Tích cực tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật do UBTW MTTQ  Việt Nam, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và các Bộ, ban, Ngành, Đoàn thể tổ chức. Chủ động  nghiên cứu để xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách liên quan đến phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại,,

- Khẩn trương triển khai các hoạt động hợp tác, phối hợp đã ký kết với các đối tác; tiếp tục tìm kiếm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngaoif ngành Nông nghiệp để tranh thủ sự ủng hộ và nguồn lực cho phát triển kinh tế VAC.

- Chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội nghị với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch  giữa Bộ và Hội giai đoạn 2015 – 2020 và Kế hoạch hợp tác giai đoạn tiếp theo.

 

 1. Công tác Thi đua – Khen thưởng

- Phối hợp tốt với các đơn vị trong Cụm thi đua Lĩnh vực Kinh tế để triển khai các hoạt động theo Kế hoạch thi đua của Cụm Giao ước thi đua đã ký kết. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch Thi đua Khen thưởng năm 2021 của Hội đã được Hội nghị Ban Chấp hành thông qua.

- Xây dựng tiêu chí đánh giá , chấm điểm các nội dung theo Kế hoạch  Thi đua của  Hội để hướng dẫn các tổ chức trực thuộc, các Hội thành viên thực hiện  tự đánh giá kết quả thi đua.

-  Đôn đốc các  tổ chức trực thuộc, các Hội thành  viên tổng hợp và báo cáo kết quả công tác chung và hoạt động Thi đua- khen thưởng, cập nhật thông tin và xây dựng Báo cáo TĐ – KT  của Hội, đánh giá chấm điểm thi đua gửi  về  Cụm trưởng đúng thời gian.

- Tổ chức xét và trao thưởng cho các tập thể cá nhân xuất xắc kịp thời nhân dịp 35 năm thành lập Hội Làm vườn Việt Nam ( 1986- 2021)

            TM. THƯỜNG TRỰC HỘI

                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                                                                                 ( đã ký)

                                                                            PHAN HUY THÔNG

Gửi ý kiến của bạn


Quảng cáo phải vị trí 1

Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

Quảng cáo phải 2

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

 • Trực tuyến: 18
 • Lượt xem theo ngày: 1703
 • Tổng truy cập: 2973956