CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ 13 CỦA ĐẢNG

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ 13 CỦA ĐẢNG
BBT: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 và Điều lệ, Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Hội LVVN khóa VII ( nhiệm kỳ 2020-2025) Thường trực Hội Làm vườn Việt Nam ban hành CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ 13 CỦA ĐẢNG của Hội Làm vườn Việt Nam.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              VACVINA                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                               --------------------------------

      Số: 38/ CTr- HLV                                         Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2021

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG    

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ 13 CỦA ĐẢNG

 

 

 1. Mục đích, yêu cầu

 

 1. Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong các hoạt động của Hội, trọng tâm là các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế VAC theo hướng nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, kết nối sản xuất với thị trường, đáp ứng yêu cầu về ATTP, đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, nhằm tăng thu nhập cho nông dân, phát triển nông thôn mới.
 2. Căn cứ Chương trình hành động của Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hội thành viên cần điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Đaị hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội, cũng như nhiệm vụ chính trị của hội viên, đơn vị, tổ chức.

 

 1. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện

 

 1. Tuyên truyền, giáo dục hội viên về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước đối với việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt chủ chương, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế VAC, kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.
 2. Vận động hội viên phát triển kinh tế VAC theo hướng nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, kết nối sản xuất với thị trường đáp ứng yêu cầu về ATTP và phát triển bền vững.

           - Trước hết, tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình “Vườn hữu cơ”, “vườn mẫu”, “vườn đô thị”, “ vườn sinh thái” bao gồm cả quy mô trang trại, quy mô sản xuất hộ gia đình và vườn hộ, vườn gia đình nhằm thiết thực góp phần bảo vệ đất vườn, bảo vệ môi trường sống trong lành và cung cấp rau quả sạch cho gia đình và cộng đồng.

           - Tổ chức các diễn đàn, tham quan mô hình, trao đổi, rút kinh nghiệm, thông qua Báo KTNT, Website của VACVINA tuyên truyền vận động hội viên và nông dân nhân rộng các mô hình  ứng dụng TBKT và phát triển kinh tế vườn hiệu quả phù hợp với khuôn viên sống của hộ gia đình ở nông thôn, ở đô thị.

 - Biên tập và phát hành các tài liệu hướng dẫn về Kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), làm Vườn hữu cơ, vườn đô thị, vườn sinh thái... làm tài liệu và tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên và trên trang Web của Hội và các phương tiện truyền thông khác

- Tham gia thực hiện đào tạo nghề, phổ biến kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và khuyến nông trong lĩnh vực VAC.

- Cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao về khoa học kỹ thuật, công nghệ, cây, con giống, vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

 1. Hỗ trợ, thúc đẩy mối liên kết giữa người làm vườn với các HTX, Tổ HT và doanh nghiệp; xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nghề làm vườn:

- Khuyến khích các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nghề làm vườn, các Hợp tác xã, tổ hợp tác… tham gia Hội;

- Giới thiệu, làm cầu nối, cung cấp thông tin và hướng dẫn, phát triển các chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nghề làm vườn trên cơ sở liên kết giữa hội viên với nhau và giữa hội viên với các doanh nghiệp.

     - Phối hợp với các doanh nghiệp và địa phương  xây dựng và phát triển một số cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm nghề làm vườn được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm tại một số thành phố lớn.

 1. Tổng kết kinh nghiệm, tiếp tục cải tiến mô hình sản xuất VAC trong điều kiện mới

- Tổng kết thực tiễn các mô hình VAC đã được thực hiện thành công tại các địa phương như  vườn mẫu (Hà Tĩnh), vườn chuẩn (Nghệ An), vườn đô thị, trang trại VAC 4.0 (Hà Nội );

- Tổ chức các hội thảo chuyên đề về chiến lược phát triển bền vững mô hình kinh tế VAC trong tình hình mới. Cần có sự cập nhật, điều chỉnh về các phương pháp sản xuất VAC để đáp ứng các yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và thực hành nông nghiệp tốt.

- Xây dựng và thực hiện Đề án phát triển Hội Làm vườn Việt nam giai đoạn 2020- 2025 và định hướng đến năm 2030.

 1. Đẩy mạnh Hợp tác và giao lưu quốc tế.

          - Trên cơ sở các kết quả đạt được, Hội chủ động đề xuất và phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hiệp hội trang trại Việt Nam VietDHRRA, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT phát động phong trào “Làm vườn hữu cơ”, “vườn mẫu (vườn chuẩn )”, “trang trại VAC công nghệ cao” trong toàn quốc và tổ chức triển khai tại các địa phương.

- Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức việc quảng bá, hướng dẫn sử dụng, cung ứng các thiết bị, vật tư phục vụ cho người làm vườn hữu cơ, vườn đô thị...

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm tổ chức và hoạt động với Hội Làm vườn và các tổ chức nhân dân có liên quan các nước trong khu vực và trên Thế giới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và tạo điều kiện cho các Hội địa phương tiếp cận với các TBKT và kinh nghiệm nghề vườn của các nước.

-  Chủ động đề xuất, thiết lập quan hệ hợp tác với Hội Làm vườn các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Mỹ… để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

- Trao đổi thông tin, đặc biệt là tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động Hội và các tiến bộ kỹ thuật giúp người làm vườn nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất.

- Hàng năm, thành lập các đoàn của Hội Làm vườn Việt Nam đi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm với Hội Làm vườn một số nước, kết hợp tham quan, du lịch trải nghiệm cho các cán bộ Hội Làm vườn các địa phương và Trung ương Hội.

- Mời và tạo điều kiện để Hội Làm vườn các nước thăm và chia sẻ kinh nghiệm phát triển nghề vườn tại Việt nam đồng thời hỗ trợ, tư vấn phát triển các dự án HTQT giúp phát triển nghề làm vườn tại Việt Nam.

- Tiếp tục tăng cường và phát huy hiệu quả hợp tác với Mạng lưới hợp tác phát triển nguồn nhân lực nông thôn châu Á (AsiaDHRRA) và Mạng lưới VietDHRRA. CIPEN...

- Chủ động đề xuất, xây dựng các Dự án/nội dung hợp tác với các tổ chức quốc tế ( FAO, IFAD…) và các tổ chức phi chính phủ có liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

- Chủ động tham gia vào các hoạt động của các dự án HTQT có liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT hiện đang được thực hiện tại Việt Nam.

 

 1. Tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, các chiến lược, đề án phát triển, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các hoạt động giám sát, chứng nhận … thuộc lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị và góp ý kiến với Đảng và Nhà nước về những chủ trương, chính sách, biện pháp khuyến khích kinh tế VAC phát triển.
 2. Tham gia chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân thực hiện các đề tài nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của các Bộ, ngành, địa phương. Khai thác tốt sự hỗ trợ kinh phí của các dự án, chương trình khuyến nông, chương trình xây dựng nông thôn mới và tăng cường phối hợp về chuyên môn với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống nhà nước ở Trung ương và địa phương.
 3. Thực hiện đúng Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Hội; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc Hội. Tiếp tục kiện toàn và đổi mới hoạt động Văn phòng Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả, một người có thể đảm nhận nhiều công việc; huy động sự tham gia của một số cán bộ làm việc cho Văn phòng Hội trên cơ sở tự nguyện.
 4. Áp dụng rộng rãi và có hiệu quả công nghệ thông tin vào các hoạt động của Hội nhằm truyền tải thông tin nhanh, rộng, chính xác, giảm chi phí họp hành, đi lại, giấy tờ (nâng cấp trang Web, họp trực tuyến, trao đổi qua zalo, báo cáo, thông báo qua email…).
 5. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện kịp thời, khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng; tổng kết, kịp thời thông tin tuyên truyền, giao lưu gặp mặt để nhân rộng điển hình tiên tiến là các hội viên áp dụng kỹ thuật VAC tiên tiến, có mô hình VAC hiệu quả kinh tế cao./.
 6. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện kịp thời, khen thưởng và đề xuất cấp trên khen thưởng; tổng kết, kịp thời thông tin tuyên truyền, giao lưu gặp mặt để nhân rộng điển hình tiên tiến là các hội viên áp dụng kỹ thuật VAC tiên tiến, có mô hình VAC hiệu quả kinh tế cao./.

III. Tổ chức thực hiện

 1. Căn cứ vào các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động này, các Hội thành viên, tổ chưc trực thuộc Hội cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch gắn với thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại Hội VII của Hội. Hằng năm, định kỳ sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình hành động.
 2. Thường trực Hội, các hội thành viên, tổ chức trực thuộc Hội cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, thi đua thực hiện Chương trình hành động gắn với việc phát động, tổ chức kế hoạch thi đua của Hội và đơn vị; hàng năm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chương trình hành động này.

Nơi nhận:

- UBTW MTTQVN,

- Hội viên tổ chức,

- Tổ chức trực thuộc,

- Lưu: VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

    Nguyễn Xuân Hồng

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

 • Trực tuyến: 17
 • Lượt xem theo ngày: 2706
 • Lượt xem theo tháng: 2706
 • Tổng truy cập: 3252420