Phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH Hội khóa VII

BBT: Ngày 26/5/2021 ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch Hội LVVN đã ký Thông báo số 27-2021/TB-HLV về việc phân công nhiệm vụ cho tứng Ủy viên BCH khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025.

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

                                                                                 

Số: 27/2021/TB-HLV            

V/v Phân công nhiệm vụ                                                       Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2021

        UVBCH Hội

 

THÔNG BÁO

V/v phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành Hội Làm vườn

Việt Nam khóa VII (Nhiệm kỳ 2020- 2025)

 

 • Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Làm vườn Việt Nam;
 • Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban Chấp hành Hội ngày 23 tháng 4 năm 2021;
 • Căn cứ tình hình thực tế trong hoạt động Hội;

Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam phân công nhiệm vụ các ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa VII (nhiệm kỳ 2020- 2025) như sau:

 1. Ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch Hội: Thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Hội và Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành .
 2. Ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội (không chuyên trách): Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp hoạt động với Hội.
 3. Ông Phan Huy Thông - Phó Chủ tịch Thường trực: Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch theo quy định của Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Hội của Chủ tịch Hội.
 4. Ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch: Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch theo quy định của Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Hội của Chủ tịch Hội.
 5. Ông Mai Thành Phụng - Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Đại diện Chi nhánh phía Nam: Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch theo quy định của Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Hội của Chủ tịch Hội.
 6. Ông Phạm Đồng Quảng - Tổng Thư ký: Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Hội; kiêm Chánh Văn phòng Hội.
 7. Ông Chu Văn Chuông - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế: Lãnh đạo Ban Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ; tham mưu cho Thường trực Hội, BTV, BCH về các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế .
 8. Ông Nguyễn Văn Hiền - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dự án và phát triển VAC: Tham mưu cho Thường trực Hội xây dựng, trình phê duyệt, quản lý các dự án trong lĩnh vực kinh tế vườn, VAC và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt .
 9. Ông Lê Quốc Thanh - Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia: Đầu mối thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa HLV Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT; tham mưu cho BCH về công tác khuyến nông và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong hoạt động Hội.
 10. Ông Nguyễn Huy Điền - Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Chuyển giao kỹ thuật VACVINA: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BTV, BCH tại Trung tâm; tham mưu cho BTV, BCH các vấn đề liên quan đến Nuôi trồng thủy sản và huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật VAC.
 11. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BTV, BCH tại cơ quan Tạp chí ; tham mưu cho BTV, BCH về công tác truyền thông phát triển kinh tế vườn và VAC.
 12. Ông Phan Văn Ngọc - Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng nông thôn: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BTV, BCH tại Trung tâm; tham mưu cho BTV, BCH và Thường trực Hội về hợp tác quốc tế và phát triển cộng đồng nông thôn.
 13. Ông Nguyễn Văn Lan - Ủy viên Thường vụ, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật VACVINA: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BTV, BCH tại Công ty; tham mưu cho BTV, BCH về tổ chức các dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ phát triển kinh tế vườn và VAC.
 14. Ông Võ Văn An - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội Làm vườn và trang trại tỉnh Sơn La: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tình Sơn La; tham mưu cho BTV, BCH các vấn đề phát triển kinh tế vườn và mô hình VAC, VACR tại vùng Tây Bắc.
 15. Ông Nguyễn Đình Cương - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch HLV & Trang trại TP. Hồ Chí Minh: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn TP Hồ Chí Minh; tham mưu cho BTV, BCH về phát triển kinh tế vườn và nông nghiệp đô thị tại các thành phố phía Nam.
 16. Ông Nguyễn Văn Bái - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tình Bắc Giang; tham mưu cho BTV, BCH các vấn đề phát triển trang trại VAC và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ trang trại tại các tỉnh Trung du- miền núi phía Bắc.
 17. Đào Thị Dung - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Thái Nguyên: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tình Thái Nguyên; tham mưu cho BTV, BCH các vấn đề về vai trò của Phụ nữ và bình đẳng giới trong phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại và trong hoạt động Hội nói chung.
 18. Ông Nguyễn Văn Tự - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Hà Giang: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tình Hà Giang; tham mưu cho BTV, BCH các vấn đề phát triển kinh tế vườn tại miền núi phía Bắc.
 19. Ông Nguyễn Xuân Vững - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Hội Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Ninh: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc ninh; tham mưu cho BTV, BCH về phát triển hội viên và thu hút các doanh nhân, doanh nghiệp nông nghiệp tham gia, hỗ trợ hoạt động Hội.
 20. Ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Thái Bình: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tình Thái Bình; tham mưu cho BTV, BCH về phát triển kinh tế vườn vùng Đồng bằng sông Hồng.
 21. Ông Lôi Xuân Len -Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Hội Làm vườn vfa Trang trại tỉnh Thanh Hóa: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn và Nuôi ong tình Thanh Hóa; tham mưu cho BTV, BCH các giải pháp tăng cường phối hợp với ngành nông nghiệp và PTNT các tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và các vấn đề phát triển kinh tế vườn vùng Bắc Trung Bộ.
 22. Ông Nguyễn Xuân Tình - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Hà Tĩnh: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tình Hà Tĩnh; tham mưu cho BTV các giải pháp phát triển, nhân rộng mô hình vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, hoàn thiện mô hình.
 23. Ông Lê Đình Tâm - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội Làm vườn và SVC tỉnh Đồng Tháp: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tình Đồng Tháp; tham mưu cho BTV, BCH các giải pháp nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình liên kết chuỗi giữa người làm vườn và doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm kinh tế vườn.
 24. Ông Đào Thế Anh - Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Viện KHNN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Phát triển nông thôn: Chuyên gia cao cấp, tham mưu cho BCH các vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế vườn và VAC theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái và bền vững.
 25. Ông Nguyễn Văn Bộ - Ủy viên BCH, Nguyên Giám đốc Viện KHNN Việt Nam: Chuyên gia cao cấp, tham mưu cho BCH các vấn đề về chiến lược và chính sách phát triển kinh tế vườn và VAC tại Việt Nam để phục vụ công tác tư vấn, phản biện của Hội.
 26. Ông Nguyễn Văn Biếu - Ủy viên BCH, Giám đốc Trung tâm Tư vấn chuyển giao KHCN Kinh Bắc: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Trung tâm; tham mưu cho BCH về ứng dụng TBKT mới trong phát triển kinh tế vườn và VAC thích ứng với biến đổi khí hậu.
 27. Ông Nguyễn Văn Dũng - Ủy viên BCH, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả: Chuyên gia, tham mưu cho BCH về các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất rau quả tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.
 28. Ông Hồ Huy Cường - Ủy viên BCH, Viện trưởng Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung Bộ: Chuyên gia, tham mưu cho BCH các giải pháp KHCN thúc đẩy phát triển kinh tế vườn tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
 29. Ngô Thị Lam Giang - Ủy viên BCH, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ phát triển cộng đồng nông thôn: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV tại Trung tâm; tham mưu cho BCH các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, hướng dẫn hội viên và nông dân liên kết phát triển kinh tế vườn.
 30. Ông Phạm Thanh Hải - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch VietDHRRA:   Chuyên gia cao cấp, tham mưu cho BCH về công tác tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức hội viên và nông dân phát triển kinh tế vườn và VAC.
 31. Ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên BCH, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu CAQ miền Nam: Chuyên gia, tham mưu với BCH các giải pháp KHCN thúc đẩy phát triển kinh tế vườn tại các tỉnh, thành phố phía Nam
 32. Ông Hà Hùng - Ủy viên BCH, Hiệp Hội NNHC Việt Nam: Tham mưu cho BCH về phát triển kinh tế vườn hữu cơ và phối hợp hoạt động giữa Hội làm vườn Việt Nam với Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.
 33. Ông Lê Trung Hưng- Ủy viên BCH, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng NN & PTNT Bắc Bộ: Tham mưu cho BCH về việc phối hợp với các cơ sở đào tạo, dạy nghề của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong công tác đào tạo, tập huấn hội viên và nông dân về kỹ thuật làm vườn và VAC.
 34. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Ủy viên BCH, Phó Viện trưởng Viện BVTV: Chuyên gia, tham mưu cho BCH về việc phổ biến các TBKT bảo vệ thực vật theo hướng hữu cơ- sinh học trong sản xuất rau quả an toàn tại Việt Nam.
 1. Ông Phạm Văn Thành - Ủy viên BCH, Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển cộng đồng nông thôn: Tham mưu cho BCH về tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật và xây dựng tổ chức cho các cấp Hội .
 2. Ông Đào Xuân Thảng - Ủy viên BCH, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu rau quả công nghệ cao: Tham mưu cho BCH các vấn đề ứng dụng công nghệ cao trong phát triển kinh tế vườn
 3. Ông Lê Văn Thơm, Ủy viên BCH, Phó Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn: Tham mưu cho BCH về công tác thông tin, tuyên truyền và trực tiếp tổ chức thực hiện việc đăng tải thông tin về hoạt động Hội trên Tạp chí.
 4. Nguyễn Thanh Thủy - Ủy viên BCH, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp xanh: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV tại công ty; tham mưu cho BCH các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế vườn theo hướng hàng hóa, hữu cơ- sinh học và nông nghiệp sạch.
 5. Ông Ma Quang Trung - Ủy viên BCH, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam: Tham mưu cho BCH các giải pháp tăng cường phối hợp giữa Hội Làm vườn Việt Nam và Hội Sinh vật cảnh Việt Nam.
 6. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên BCH, Giám đốc Trung tâm Khuyến viên và Dịch vụ nghề vườn ( Vị Nông): Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV tại Trung tâm Vị nông; tham mưu cho BTV các giải pháp phát triển, nhân rộng mô hình VACB và dịch vụ nghề vườn.
 7. Ông Nguyễn Sinh Cung - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Cao Bằng: Tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Cao Bằng; tham mưu cho BCH các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế vườn tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.
 8. Trình Thị Luyến - Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội, Phó Chủ tịch HLV tỉnh Lạng Sơn: Thực hiện nhiệm vụ của Ủy viên Ban Kiểm tra; Tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Lạng Sơn và phản ảnh tình hình và kinh nghiệm hoạt động Hội địa phương với BCH.
 9. Ông Nguyễn Công Nông - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Tuyên Quang: Lãnh đạo triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Tuyên Quang và phản ảnh tình hình, báo cáo kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 10. Ông Nông Văn Thắng - Ủy viên BCH, HLV tỉnh Tuyên Quang: Phối hợp tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại địa phương và phản ảnh tình hình, báo cáo kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 11. Ông Hoàng Văn Tiến - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội SVC và Làm vườn tỉnh Phú Thọ: Lãnh đạo triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Phú Thọ và phản ảnh tình hình và kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 12. Ông Đỗ Quốc Hương - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV &SVC tỉnh Hòa Bình: Tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Hòa Bình và phản ảnh tình hình và kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 13. Ông Đỗ Như Sưởng - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV TP Hà Nội: Tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại TP Hà Nội và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 14. Ngô Thị Minh Hà - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV TP Hải Phòng : Tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội TP Hải Phòng và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 15. Ông Hoàng Văn Thịnh - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV và Nuôi ong tỉnh Hưng Yên: Tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Hưng Yên và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 16. Ông Nguyễn Văn Cảnh - Ủy viên BCH, HLV và nuôi ong tỉnh Hưng Yên: Tham mưu cho BCH về kinh nghiệm thực tiễn, gắn phát triển kinh tế vườn với bảo vệ, phát triển nghề nuôi ong.
 17. Ông Nguyễn Văn Huân - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Nam Định: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tỉnh Nam Định và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 18. Ông Đinh Thế Lữ - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch HLV tỉnh Ninh Bình: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tỉnh Nam Định; phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH; tham mưu cho BCH về phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái.
 19. Ông Nguyễn Thế Thắng - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tỉnh Nghệ An; tham mưu cho BCH các giải pháp và phổ biến kinh nghiệm phát triển mạng lưới dịch vụ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của người làm vườn đô thị.
 20. Ông Hoàng Văn Mịn - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Quảng Bình: Lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV tại Hội Làm vườn tỉnh Quảng Bình; tham mưu cho BCH các giải pháp và phổ biến kinh nghiệm phát triển kinh tế vườn vùng Bắc Trung Bộ.
 21. Ông Huỳnh Vạn Thắng - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV TP Đà Nẵng: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại địa phương và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 22. Ông Đoàn Văn Nhân - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Quảng Ngãi: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế của hoạt động Hội tại tỉnh Quảng Ngãi và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 23. Lê Thị Kim Mai- Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Bình Định, lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Bình Định và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 24. Ông Trần Văn Thu - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Phú Yên: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Phú Yên và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 25. Ông Trương Hữu Lan - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Khánh Hòa: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Khánh Hòa và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 26. Ông Lê Trần An - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Ninh Thuận: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Ninh thuận và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 27. Ông Trần Minh Tiến - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Bình Thuận: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Bình Thuận, phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 28. Nguyễn Thị Phương Vinh - Ủy viên BCH, HLV tỉnh Bình Thuận: Đúc kết kinh nghiệm, phản ảnh với BCH những vấn đề thực tiễn trong hoạt động Hội và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội cấp tỉnh.
 29. Ông Đặng Văn Tài - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại địa phương và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 30. Ông Nguyễn Chí Hiền - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Đồng Nai: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Đồng Nai và phản ảnh tình hình, báo cáo kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 31. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH, HLV tỉnh Long An: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại tỉnh Long An và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 32. Ông Nguyễn Chánh Bình - Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Bến Tre: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại địa phương và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 33. Trần Thanh Phong- Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Tiền Giang: Lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại địa phương và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 34. Ông Nguyễn Văn Thêm- Ủy viên BCH, Chủ tịch HLV tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo tổ chức triển khai các Nghị quyết của BCH, BTV vào điều kiện cụ thế trong hoạt động Hội tại địa phương và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 35. Ông Nguyễn Hùng Mận, Ủy viên BCH, Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh Trà Vinh: Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV trong hoạt động Hội tại địa phương và phản ảnh tình hình, kinh nghiệm hoạt động Hội với BCH.
 36. Ông Ngô Văn Thủy - Ủy viên BCH, sinh hoạt tại HLV huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội: Phản ảnh với BCH những vấn đề thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội của các huyện ngoại thành Hà Nội.
 37. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên BCH, Công ty Môi trường xanh Bắc Ninh: Phản ảnh tình hình và đề xuất với BCH các giải pháp phát triển hội viên, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động Hội, tăng cường liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp,
 38. Ông Phan Hữu Hiện - Ủy viên BCH, sinh hoạt tại HLV huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp: Phản ảnh với BCH những vấn đề thực tiễn và đề xuất các giải pháp phát triển hội viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội cấp huyện, góp phần phát triển kinh tế vườn trong điều kiện vùng Đồng bằng Sông Cửu long
 39. Ông Trịnh Văn Tiến - Ủy viên BCH, sinh hoạt tại HLV TP. Tam Điệp, Ninh Bình: Nắm tình hình, phản ảnh với BCH những vấn đề thực tiễn và đề xuất các giải pháp phát triển hội viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong điều kiện của TP.
 40. Ông Vi Văn Phước - Ủy viên BCH, sinh hoạt tại HLV Phường Ngọc Xuân, TP Cao Bằng, phản ảnh với BCH những vấn đề trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội cấp phường.
 41. Ông Nguyễn Văn Bồn - Ủy viên BCH, sinh hoạt tại HLV huyện Bố Trạch, Quảng Bình: Phản ảnh với Ban Chấp hành những vấn đề phát sinh trong thực tiễn và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội ở cấp huyện.
 42. Ông Nguyễn Văn Thế- Ủy viên BCH, HLV & Nuôi ong Hưng Yên, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, phản ảnh với BCH những thuận lợi, khó khăn và giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế vườn và nghề nuôi ong.
 43. Ông Mai Quốc Thái - Ủy viên BCH, HLV và Trang trại TP Hồ Chí Minh: Đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, phản ảnh với BCH về thực trạng và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của Hội trong việc hỗ trợ người làm vườn đô thị phát triển kinh tế vườn .
 44. Ông Trần Kim Khoán - Ủy viên BCH, Công ty sông Gianh: Tham mưu cho BCH các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào phục vụ nghề làm vườn trong hoạt động Hội.
 45. Ông Nguyễn Tiến Hưng - Ủy viên BCH, Giám đốc Công ty TNHH Biggreen: Tham mưu cho BCH các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nghề làm vườn trong hoạt động Hội.
 46. Ông Nguyễn Văn Lượng - Ủy viên BCH, Trường Trung cấp nông nghiệp tỉnh Thái Bình: Tham mưu cho BCH các vấn đề về đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực phát triển kinh tế vườn.
 47. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên BCH, HTX Thủy sản sông trong ao Hải Đăng, Hà Nam: Đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, phản ảnh tình hình, đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
 48. Nguyễn Thị The - Ủy viên BCH, Trang trại Chăn nuôi gia cầm Nam Định: Đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, phản ảnh tình hình, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chăn nuôi gia cầm và sử dụng chất thải chăn nuôi trong phát triển kinh tế vườn.
 49. Ông Chu Thanh Phong - Ủy viên BCH, Trang trại lợn xã Tràng xá, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên: Đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, phản ảnh tình hình, đề xuất với BCH các giải pháp hỗ trợ hội viên và nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi lợn.
 50. Ông Nguyễn Đức Hợp - Ủy viên BCH, Trang trại VAC Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa: Đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, phản ảnh tình hình, đề xuất với BCH về các giải pháp hỗ trợ hội viên và nông dân nâng cao hiệu quả mô hình trang trại VAC.

 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các ủy viên BCH Hội chủ động có kế hoạch  triển khai thực hiện, báo cáo kết quả hoạt động của mình tại các kỳ họp BCH. Trong quá trình thực hiện nếu có các vấn đề phát sinh, đề nghị các đồng chí phản ảnh với Chủ tịch Hội để kịp thời bổ sung, sửa đổi phân công nhiệm vụ trong BCH cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hội./.

 

Nơi nhận:

+ Các ủy viên BCH Hội

+ Lưu VP Hội

                  CHỦ TỊCH

 

                  

 

                      ( Đã ký)

 

 

          Nguyễn Xuân Hồng

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

 • Trực tuyến: 63
 • Lượt xem theo ngày: 12965
 • Tổng truy cập: 2910361